Česká verze
Polish
English version
Беларусь
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wchodzi w życie z dniem: 1.1.2008 r.

Regulamin reklamacyjny jest normą,  regulującą stosunki między NTC STAVEBNÍ TECHNIKA spol. s r.o.  (dalej tylko „Sprzedający”) z jednej strony i osobą prawną lub fizyczną (dalej tylko „Kupujący”), związane z odpowiedzialnością za wady sprzedawanych produktów. Regulamin reklamacyjny, oprócz zasad określonych przez NTC STAVEBNÍ TECHNIKA spol. s r.o.  , przejmuje też warunki reklamacji określonych przez producenta lub dostawcę towaru (dalej tylko „produkt”), który Sprzedający od nich kupuje w celu jego dalszej sprzedaży.   
Zapisy Regulaminu Reklamacyjnego dalej regulują w identycznym zakresie stosunki, które są związane z odpowiedzialnością za wady sprzedawanych produktów na wypadek, jeśli sprzedaż produktu została osobie prawnej lub fizycznej (dalej tylko „Kupujący”) zrealizowana za pośrednictwem autoryzowanego dealera (dalej tylko „dealer”). Zasady, obowiązujące dla niniejszego Regulaminu Reklamacyjnego, zgodnie z którymi trzeba postępować, w razie sprzedaży produktu Kupującemu, zostały przejęte z odpowiednich rozdziałów kilku przebiegów pracy, obowiązujących w Spółce Sprzedającego, w których opisywana jest identyczna działalność. Chodzi o sposób pracy nr 908 „Procesy dotyczące klienta”, o sposób pracy nr 910 „Zakupy u magazynowanie”, o sposób pracy nr 911 „Produkcja i dostarczanie usług” (do napraw), a także o sposób pracy nr 913 „Serwis”. Poszczególne zasady opisane w wymienionych sposobach pracy, są w owym Regulaminie Reklamacyjnym cytowane w pełnym brzmieniu tak, aby nie było niezbędne do ich zastosowania, studiować poszczególne wyżej cytowane sposoby pracy. 
Zasady nieuregulowane w Regulaminie Reklamacyjnym kierują się w przypadku sprzedaży produktów osobom prawnym odpowiednimi zapisami Kodeksu Handlowego nr 513/1991 Dziennika Ustaw w  obowiązującym brzmieniu, a w przypadku sprzedaży produktu osobom fizycznym odpowiednimi zapisami Kodeksu Cywilnego nr 40/1964 Dziennika Ustaw w obowiązującym brzmieniu.

I   Właściwość

Niniejszy Regulamin Reklamacyjny reguluje wzajemne prawa i obowiązki wypływające z jakichkolwiek umów kupna i sprzedaży zawartych między Sprzedającym a Kupującym. Dalej reguluje organizację poszczególnych działalności związanych z Regulaminem Reklamacyjnym między poszczególnymi jednostkami Sprzedającego.

II   Zasady ogólne

2.1 Czynności niezbędne do przyjęcia popytu Kupującego dotyczące możliwości dostarczenia pewnego produktu, ewidencji popytu, przebadanie popytu, przeprowadza Sprzedający zgodnie z przepisami wymienionymi w dokumencie, którym jest sposób pracy Sprzedającego nr 908 „Procesy dotyczące klienta”.
2.2 Sprzedający, w toku załatwiania zamówienia Kupującego, załatwienia wniosku niniejszej umowy, przebadania umowy włącznie z jej zatwierdzeniem, kieruje się przepisami wymienionymi w sposobie pracy Sprzedającego nr 908 „Procesy dotyczące klienta”.
2.3 Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć produkt, w jakości i wykonaniu, które Kupujący podał w zamówieniu. Rodzaj podanego produktu musi jednak Kupujący w zamówieniu dokładnie specyfikować pełnym oznaczeniem produktu, przy czym oznaczenie to musi być zgodne z tym, które jest zapisane w odpowiadającej dokumentacji handlowej Sprzedającego. 
2.4 Sprzedający oświadcza, że dane techniczne, które o produkcie podaje w dokumencie i które przekazał kupującemu, są pod każdym względem ścisłe i wiążące.
2.5. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć produkt z opakowaniem lub przygotować do transportu taki w sposób, który klient określi w zamówieniu. Rodzaj i jakość opakowania powinny odpowiadać uzgodnionym warunkom.
Jeżeli Kupujący w zamówieniu nie określi, w jaki sposób ma być produkt zapakowany lub zabezpieczony do transportu Sprzedający przeprowadzi przygotowanie do transportu w sposób, który jest powszechny w kontraktach handlowych, co do produktu pewnego typu, przede wszystkim, aby w toku transportu lub przy manipulacji w trakcie transportu nie doszło do jego uszkodzenia. 
Jeżeli Kupujący zapewni sobie własnego przewoźnika, Sprzedający nie przejmuje odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia produktu, który został już załadowany na środek transportowy, a także nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia produktu w trakcie transportu, ani podczas jego rozładunku u Kupującego. 
2.6 Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć wszystkie dokumenty niezbędne do wykorzystania produktu tak, jak określają to w przypadku sprzedaży osobom prawnym odpowiednie przepisy Kodeksu Handlowego nr 513/1991 Dziennika Ustaw w obowiązującym brzmieniu, lub w przypadku sprzedaży osobom fizycznym odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego nr 40/1964 Dziennika Ustaw w obowiązującym brzmieniu (odpowiedni dokument o przyjęciu kwoty pieniężnej, numer dokumentu o sprzedaży, dokładne określenie rodzaju dostarczonego produktu, data sprzedaży, określenie VAT, ewentualnie karta dostawy lub fakturę, dokument WE certyfikat zgody, REGON i NIP Sprzedającego, Instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, ... itd.).

III   Konserwacja produktów przed sprzedażą.

Podczas przekazywania produktu Kupującemu może dojść do następujących sytuacji:

3.1  Osobisty odbiór przez klienta
W takim przypadku jest obowiązkiem pracownika działu sprzedaży produkt Kupującemu fizycznie zaprezentować w eksploatacji (jeżeli zezwala na to jego charakter). Jest zarazem obowiązkiem pracownika działu sprzedaży podać Kupującemu wyjaśnienia o najważniejszych posunięciach dotyczących bezpieczeństwa, poszczególnych funkcjach produktu oraz podstawowych czynnościach konserwacji. Kupującemu konieczne trzeba zwrócić również uwagę, żeby przed eksploatacją produktu przestudiował dokument „Instrukcja obsługi”. Pracownik działu sprzedaży, który odpowiednią sprawę handlową załatwia, ma prawo przywołać sobie do zaprezentowania maszyny robotnika z działu produkcji z odpowiednimi kwalifikacjami. Za organizację czynności z tym związanych odpowiedzialny jest pracownik działu sprzedaży.

3.2  Przekazanie przewoźnikowi

Jeżeli została uzgodniona wysyłka produktu za pośrednictwem usług wysyłkowych, pracownik działu sprzedaży przekaże zapotrzebowanie na zapakowanie produktu powierzonemu robotnikowi działu produkcji, zapewni zamówienie skrzyni przewozowej i załadunku, i wyposaży przesyłkę w odpowiednią dokumentację. Za organizację i realizację wymienionych czynności odpowiada pracownik działu sprzedaży.

3.3  Sprzedaż za pośrednictwem dealera

Jeżeli sprzedaż produktu Kupującemu jest realizowany za pośrednictwem autoryzowanego dealera obowiązują dla przedsprzedażowej konserwacji produktu takie same zasady, które zostały przedstawione w punktach 3.1 i 3.2 niniejszego Regulaminu Reklamacyjnego.

IV   Gwarancja jakości finalnych produktów sprzedanych za pośrednictwem Sprzedającego

Sprzedaż w kraju

4.1 Gwarancję za jakość Sprzedający przejmuje zgodnie z odpowiednim zapisem Kodeksu Handlowego nr 513/1991 Dziennika Ustaw w obowiązującym brzmieniu, pisemny obowiązek, że dostarczony produkt finałowy będzie w czasie, określonym jako okres gwarancji, zdatny do użytku w uzgodnionym celu lub, że sobie zachowa w umowie określone, inaczej normalne właściwości.
4.2 Sprzedający udziela Kupującemu (końcowemu użytkownikowi) na produkt sprzedany w kraju gwarancję na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży określonego na karcie gwarancji. Gwarancja ta jest jednak zależna od tego, czy przeprowadzony zostanie płatny roczny przegląd serwisowy u Sprzedającego, bądź w autoryzowanym ośrodku serwisowym w przedziale 10.-12. miesiąca od daty sprzedaży. Wykaz autoryzowanych ośrodków serwisowych wraz z kontaktami, został podany w dokumencie „Karta gwarancji”. W przypadku niedotrzymania warunku rocznego przeglądu serwisowego zostanie kupującemu udzielona gwarancja tylko na 12 miesięcy.
4.3. Jakikolwiek wniosek o akceptowanie reklamacji powinien Kupujący przedstawić Sprzedającemu w formie pisemnej i to bezpośrednio po tym, kiedy doszło do powstania wady na produkcie. W przypadku uzasadnionego prawa dochodzenia reklamacji Sprzedający ma prawo zdecydować, czy w celu likwidacji wady produktu, produkt naprawi lub czy przeprowadzi wymianę wadliwych części, albo umożliwi, żeby wadę usunęła inna kwalifikowana organizacja.
4.4. Warunki gwarancji opisane w punkcie 4.2 nie mają zastosowania w przypadku silnika, który jest częścią składową sprzedawanego produktu. Warunki gwarancji dotyczące odpowiedniego silnika znajdują uregulowania w samodzielnej umowie gwarancyjnej. 
4.5. Warunki gwarancji nie znajdują także zastosowania co do elementów i zestawów montażowych podlegających normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu, jak np. pasy klinowe, bowdeny, filtry, elementy uszczelniające, żarówki, świece zapłonowe, podkładki z tworzywa sztucznego do zagęszczarek, tarcze przecinarek szpar itd.
4.6. Sprzedający nie zaakceptuje jakiegokolwiek prawa do gwarancji, jeżeli awaria produktu została spowodowana niedotrzymaniem warunków określonych w „Instrukcji obsługi” lub wtedy, gdy:
- produkt nie był używany i konserwowany zgodnie z instrukcjami podanymi w „Instrukcji obsługi” lub został uszkodzony jakąkolwiek niefachową interwencją ze strony Kupującego, albo nieautoryzowanego ośrodka serwisowego;
-  produkt był użytkowany w innych warunkach lub do innych celów, aniżeli do których jest przeznaczony;
- do naprawy lub konserwacji zostały użyte inne części zamienne lub wkłady, aniżeli rekomendowane przez Sprzedającego;
-  do uszkodzenia produktu lub do nadmiernego zużycia  doszło z winy niedotrzymania warunków wymienionych w „Instrukcji obsługi”;
-  została wykonana interwencja do konstrukcji produktu bez zgody Sprzedającego;
- wady zostały spowodowane przez nieprofesjonalne magazynowanie albo przez nieprofesjonalną manipulację z produktem;
- ze strony Kupującego doszło do zatajenia faktycznej liczby godzin przebiegu, warunków eksploatacji i faktycznego stanu technicznego produktu;
-  produkt został przewieziony za granicę bez zgody Sprzedającego;
- wada została spowodowana nieprzewidywalnym wydarzeniem lub przez siłę wyższą;
4.7 Prawo do przeprowadzanie naprawy gwarancyjnej ma wyłącznie Sprzedający i jego autoryzowane ośrodki serwisowe. Czas niezbędny do transportu produktu od Sprzedającego do Kupującego oraz ewentualne straty powstałe z powodu przestojów nie są pokrywane. Na czas naprawy gwarancyjnej Sprzedający nie dostarcza Kupującemu produktu zastępczego.
4.8 Okres gwarancji przedłuża się o okres ewentualnej naprawy gwarancyjnej.
4.9 Sprzedający zastrzega sobie prawo do oceny wady części zamiennej lub zespołu montażowego. Na wypadek potrzeby lub sporu Sprzedający może zażądać wydania dokumentacji fotograficznej wady lub dostarczenia wadliwej części do oceny.
4.10 Żadne dalsze gwarancje, oprócz wyżej opisanych, produktu nie dotyczą.
4.11 Jeżeli między Sprzedającym a Kupującym zostało uzgodnione, że produkt zostanie wysłany w uzgodniony sposób na adres Kupującego, początek okresu gwarancyjnego zaczyna z dniem, kiedy produkt został przez Sprzedającego przekazany do transportu lub do urzędu pocztowego.
4.12 Koszty transportu naprawionego produktu z powrotem na adres Kupującego pokrywa Sprzedający w wypadku, że wszystkie warunki do akceptacji reklamacji zostały spełnione.
4.13 W wypadku akceptowania prawa do gwarancji, Sprzedający zachowuje sobie prawo do przedstawienia skarżącemu rachunku za jakiekolwiek ze zrealizowanych czynności związanych z naprawą lub domagać się zapłaty za wszystkie koszty, związane z weryfikacją prawa i/lub z naprawą produktu.

Sprzedaż  za granicę

4.14 Sprzedający udziela Kupującemu (końcowemu użytkownikowi) za granicą, którego nazwa została podana na odpowiedniej karcie gwarancji przez 12 miesięcy od daty sprzedaży.
4.15 Kolejne warunki gwarancji, w przypadku wystąpienia wad produktu sprzedanym za granicę, są identyczne z warunkami, określonymi w punktach 4.5, 4.6, 4.8, 4.11, 4.12 i 4.13 niniejszego Regulaminu Reklamacyjnego.

V   Gwarancja jakości w przypadku zakupu produktu sprzedawanego za pośrednictwem Sprzedającego

5.1 Na kupowane produkty Sprzedający udziela gwarancji zgodnie z długością i zakresem warunków, które są określone w karcie gwarancyjnej produktu. Gwarancja dotyczy możliwych do udowodnienia wad produkcyjnych oraz wadliwych części.
5.2. Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń kupowanego produktu spowodowanych jego normalnym zużyciem, niewłaściwym lub nieuzgodnionym użytkowaniem, niewłaściwą konserwacją lub przeciążeniem, albo jeżeli naprawa gwarancyjna została przeprowadzona przez inny warsztat naprawczy aniżeli autoryzowany, wymieniony w karcie gwarancji kupowanego produktu.
5.3. Następne ogólne warunki kupowanych produktów są identyczne z warunkami opisanymi w rozdziale IV niniejszego Regulaminu Reklamacyjnego.

VI   Gwarancja jakości produktów finalnych lub kupowanego produktu sprzedawanego za pośrednictwem dealera

6.1 Jeżeli produkt finalny lub produkt kupowany jest kupującemu sprzedawany za pośrednictwem dealera, co do warunków gwarancji dotyczących produktu finalnego lub produktu kupowanego znajdują zastosowanie zasady, które reguluje „Umowa o reprezentacji handlowej” (dalej tylko „Umowa”), która została zawarta między NTC i odpowiednim dealerem. W pozostałych, w „Umowie” w sposób jednoznaczny nieuregulowanych zasadach, dealer kieruje się odpowiednimi przepisami Kodeksu Handlowego nr 513/1991 Dziennika Ustaw w obowiązującym brzmieniu, ewentualnie odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego nr 40/1964 Dziennika Ustaw            w obowiązującym brzmieniu.
6.2 Zasady ogólne oraz warunki dotyczące udzielania gwarancji na jakość produktu finalnego lub produktu kupowanego, które zostały sprzedane za pośrednictwem dealera, są zgodne z zasadami oraz warunkami określonymi w rozdziałach IV i V niniejszego Regulaminu Reklamacyjnego.

VII  Załatwianie reklamacji oraz realizacja naprawy w ramach gwarancji u Sprzedającego

7.1. Kupujący zobowiązany jest zawiadomić Sprzedającego o reklamacji w formie pisemnej, jeśli jest to możliwe z wykorzystaniem dokumentu „Protokół o reklamacji” (P-913-05), wzór którego jest w formie załącznika częścią dokumentu „Instrukcja obsługi”. W razie ustnego lub telefonicznego zawiadomienia pracownik działu sprzedaży zobowiązany jest zażądać o przedstawienie pisemnego zawiadomienia.
7.2 Jak tylko Sprzedający otrzyma od Kupującego zawiadomienie o reklamacji, obowiązują nadal następujące obowiązki:
- pracownik działu sprzedaży wpisze przyjęcie zawiadomienia o reklamacji do ewidencji reklamacji;
- pracownik działu sprzedaży zweryfikuje formalną zgodność z prawem reklamacji (trwanie okresu gwarancyjnego), a stwierdzone fakty zapisuje do „Protokołu o reklamacji” (P-913-05);
- wypełniony „Protokół o reklamacji” (P-913-05) przekazuje kierownikowi działu kontroli jakości do dalszego postępowania. Kierownik działu w wypadku spełnienia warunków reklamacji poświadcza protokół swym podpisem i przekazuje go dyrektorowi do spraw produkcji, który zapewnia wystawienie zamówienia do realizacji naprawy gwarancyjnej;
- dyrektor do spraw produkcji zapewni naprawę produktu, a to bądź w formie wyjazdu techników serwisowych na miejsce ulokowania produktu lub w formie zapewnienia transportu produktu do NTC i jego naprawą w NTC, ewentualnie w formie wymiany produktu lub jego części;
- jeżeli technik serwisowy po wyjeździe stwierdzi, że reklamacja nie jest zasadna z powodów niedotrzymania warunków określonych przez dokument ”Instrukcja obsługi” przez Kupującego, oznajmi ten fakt dyrektorowi do spraw produkcji, który wstrzymuje proces załatwiania sprawy jako reklamacji i zaoferuje Kupującemu naprawę pogwarancyjną (płatną). Dyrektor do spraw produkcji równocześnie o tym fakcie powiadomi kierownika działu kontroli jakości                   i pracownika działu sprzedaży, który sprawę zamyka                      w ewidencji reklamacji;
-   kierownik działu kontroli jakości załatwia wysłanie części zamiennych na adres dealerów, jeśli ma być reklamacja załatwiana w ten sposób.  Warunki dostarczania części zamiennych i pokrycie kosztów jest rozstrzygane zgodnie z warunkami zapisanymi w umowie, zawartej                     z odpowiednim dealerem;
- Po ukończeniu naprawy gwarancyjnej dyrektor do spraw produkcji zamknie ewidencjonowanie sprawy, zaś na wypadek, że chodzi o wadę, spowodowaną konstrukcyjnym rozwiązaniem produktu lub o wadę spowodowaną w toku produkcji produktu, wypełnia formularz nr P-904-01 „Protokół o niezgodności”  i przekazuje go kierownikowi działu kontroli jakości do dalszego postępowania. Postępowanie jest realizowane zgodnie z dokumentowanym postępowaniem nr 904 „Postępowanie względem niezgodnego produktu”;
-  jeżeli w toku naprawy gwarancyjnej zostaje stwierdzona wada spowodowana przez poddostawcę i jeżeli chodzi o gwarancję, która mieści się jeszcze w ramach gwarancji w stosunku do poddostawcy, dyrektor do spraw produkcji zawiadamia o tym fakcie za pośrednictwem formularza „Meldunek – zawiadomienie o odchyleniu jakości” kierownika działu zakupów, żeby ten wszczął postępowanie reklamacyjne w stosunku do poddostawcy. Dalsze kroki podejmowane są zgodnie z planem pracy nr 910 „Zakupy i magazynowanie”;
- dyrektor do spraw produkcji oznajmia wynik realizacji naprawy gwarancyjnej kierownikowi kontroli jakości, który zatwierdza „Protokół o reklamacji” (P-913-05) swym podpisem i przekazuje go pracownikowi działu sprzedaży;
- pracownik działu sprzedaży zamyka reklamację w ewidencji reklamacji a Protokół o reklamacji zakłada do odpowiedniego skoroszytu;
- w ramach odpowiedzialności technika serwisowego lub pracownika warsztatowego, który realizował naprawę gwarancyjną jest też, zapewnienie ułożenia demontowanych wadliwych części do wyznaczonego magazynu i ich zaewidencjonowanie; 
-  kierownik działu kontroli jakości lub dyrektorowi do spraw produkcji oznajmi podczas najbliższych obrad Rady Technicznej, że doszło w związku z załatwianiem reklamacji do ułożenia niezgodnych części zamiennych do wyznaczonego magazynu. Rada Techniczna zadecyduje o tym, w jaki sposób dojdzie do kasacji tych niezgodnych części i wyznaczy pracownika, który tę decyzję zrealizuje;
- do odpowiedzialności kierownika działu kontroli jakości należy przeprowadzanie na bieżąco analizy poszczególnych reklamacji (wyliczanie kosztów poszczególnych reklamacji, prowadzenie statystyki i liczność reklamacji według poszczególnych typów produktów itd.). Z wynikami przeprowadzonej analizy zapoznaje uczestników obrad Rady Technicznej;  
7.3 Kierownik działu kontroli jakości najpóźniej do trzech po sobie następujących dni pracy oznajmi Kupującemu sposób rozstrzygnięcia reklamacji:
- jeżeli reklamacja została uwzględniona, informuje Kupującego czy naprawa zostanie zrealizowana w NTC lub część zamienna zostanie dostarczona na adres Kupującego, albo też naprawa załatwiona zostanie wyjazdem pracownika NTC pod uzgodniony adres; 
- jeżeli do uwzględnienia reklamacji jest niezbędne poprosić dostawcę względnie producenta (np. wada silnika itp.) informuje o tym fakcie Kupującego;
- jeżeli oznajmiona wada nie spełnia warunków dla uwzględnienia reklamacji, kierownik działu zarządzania jakością oznajmi ten fakt Kupującemu.

VIII  Załatwianie reklamacji i realizacja naprawy w ramach gwarancji u dealera

8.1 Zasady i warunki do rozstrzygania o reklamacjach oraz realizacji napraw gwarancyjnych za pośrednictwem dealera określa „Umowa o reprezentacji handlowej”, która została zawarta między NTC i Spółką, która zgodnie z wymienioną Umową nabywa prawa i obowiązki dealera.

IX   Gwarancja za naprawę pogwarancyjną

9.1 Jeżeli Sprzedający zrealizuje na podstawie zamówienia właściciela produktu finalnego lub właściciela kupowanego produktu, który zawiera dokładnie zdefiniowany zakres wady, naprawę pogwarancyjną, Sprzedający udziela gwarancję na okres 6 miesięcy od daty przeprowadzenia naprawy pogwarancyjnej, która wiąże się na naprawione lub wymienione części, a dalej także na prace związane          z zakresem zrealizowanej naprawy. 
9.2. W przypadku, że wstawienie nowego silnika do naprawionego produktu przeprowadził Sprzedający, na silnik zostanie wystawiona karta gwarancyjna z gwarancją 12 miesięcy od dnia przejęcia naprawionego produktu przez Kupującego.

X    Obowiązki Kupującego

10.1 Jeżeli Kupujący przejmuje produkt w siedzibie Sprzedającego lub dealera, zobowiązany jest skontrolować produkt według karty dostawy i to minimalnie jeśli chodzi o ilość, rodzaj oraz jakość. Jeżeli tak nie uczyni, niebezpieczeństwo powstania szkody w zakresie niniejszego przepisu przechodzi na Kupującego  i to w momencie, kiedy produkt przejmie od Sprzedającego. 
10.2 Jeżeli Kupujący w siedzibie Sprzedającego lub dealera nie skontroluje produktu albo nie załatwi, aby został skontrolowany podczas odbioru, może Kupujący dochodzić swych praw z tytułu wad stwierdzanych podczas kontroli tylko wtedy, jeżeli udowodni ponad wszystkie wątpliwości, że stwierdzone wady miał produkt już w momencie odbioru;   
10.3 Jeżeli Kupujący uzgodni ze Sprzedającym lub dealerem odesłanie produktu za pośrednictwem uzgodnionego przewoźnika, musi być obowiązkowa kontrola dostarczonego produktu realizowana przez Kupującego w zakresie określonym w punkcie 10.1 niniejszego Regulaminu Reklamacyjnego, i to bezpośrednio po momencie, kiedy został produkt przetransportowany do miejsca przeznaczenia. 
10.4 Jeżeli produkt został przetransportowany do miejsca przeznaczenia przez uzgodnionego przewoźnika lub transport zapewnił sobie Kupujący, zaakceptuje Sprzedający lub dealer tylko te wady produktu, które były w sposób możliwy do udowodnienia spowodowane u Sprzedającego lub dealera podczas załadunku produktu na środek transportu uzgodnionego przewoźnika lub Kupującego, i to najpóźniej do 48 godzin po przejęciu produktu przez Kupującego.
10.5 Kupujący zobowiązany jest zawiadomić Sprzedającego lub dealera o wadach produktu zaraz po ich stwierdzeniu.

XI   Naprawy pogwarancyjne

11.1 Sprzedający świadczy usługi w zakresie napraw pogwarancyjnych na wszystkie swoje produkty i na produkty, które klientom sprzedaje jako towar handlowy, w ramach odpowiedzialności dyrektora do spraw produkcji w następujący sposób:
- wyjazd technika serwisowego na miejsce lokalizacji produktu;
-  naprawa w NTC.
W obu przypadkach powinien być z góry określony zakres naprawa. Jeżeli zakres naprawy jest niemożliwy do określenia z góry, powinno to być klientowi udokumentowanym sposobem oznajmione i powinien być opisany sposób, według którego zakres naprawy zostanie następnie określony (np. po demontażu produktu).

XII  Dostarczanie części zamiennych do produktów

12.1 Sprzedający dostarcza klientom części zamienne do wszystkich typów swych produktów, a mianowicie przez okres co najmniej 10 lat od ukończenia produkcji odpowiedniego typu produktu. 
12.2 Częścią zamienną jest część produktu, którą można samodzielnie wymienić. Częścią zamienną nie są jednak np. poszczególne detale spoin. 
12.3 Dla celów jednoznacznej specyfikacji części zamiennej są częściom zamiennym przydzielane numery magazynowe, które są wymienione w dokumencie „Katalog części zamiennych”. Dokument ten pracownik działu sprzedaży przekazuje Kupującemu wraz z produktem. Obowiązkiem pracownika działu sprzedaży jest wymaganie od Kupującego zamawianie części zamiennych według katalogu z podaniem numerów magazynowych. Jeżeli Kupujący nie jest zdolny części specyfikować, trzeba zwrócić uwagę, że na wypadek nieporozumień, te idą w całości na jego ryzyko.
12.4 Postępowanie w przypadku sprzedaży części zamiennych:
- pracownik działu sprzedaży przyjmuje zamówienia; w przypadku niejasności dokonuje wyjaśnienia specyfikacji z klientem;
- pracownik działu sprzedaży wystawia dowód dostawy, ewentualnie fakturę z podaniem nazwy i numeru magazynowego, ilości sztuk, ceny zgodnie z obowiązującym cennikiem (ewentualnie rabatu), sposobu dostarczenia i sposobie płatności. Jeżeli Kupujący sposób dostawy nie specyfikuje, użyje pracownik działu sprzedaży najbardziej odpowiedniego transportu ze względu na cenę i czas transportu oraz masę przesyłki;
- pracownik działu sprzedaży po załatwieniu wyżej wymienionych czynności przekazuje dowód dostawy (fakturę) pracownikowi magazynu, żeby części zamienne zapakował i wysłał na adres kupującego;
- pracownik działu sprzedaży informuje Kupującego o wyekspediowaniu przesyłki (telefonicznie, ewentualnie faksem, e-mailem itp.)
12.5 W wypadku, kiedy według wymagań pracownika działu sprzedaży nie są potrzebne części zamienne już w magazynie, obowiązkiem pracownika magazynu jest bezzwłocznie informować kierownika do spraw zakupów, który zapewni dostarczenie potrzebnych części z produkcji, ewentualnie zapewni ich zakup. W wypadku niezbędnego wstrzymania przesyłki jest obowiązkiem pracownika działu sprzedaży poinformować o tym Kupującego.

© 2006 - 2009 NTC STAVEBNÍ TECHNIKA spol. s.r.o. All rights reserved.
Programming, webdesign and webhosting MagicHouse s.r.o.
Sitemap   |    Homepage